• (+42) 684 63 84, 681 15 68/69
 • sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
 • ul. Sosnowa 9, Łódź 93-102
 • Inspektor Danych Osobowych

  rada_rodzicow

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Administratorem danych osobowych uczniów jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego z siedzibą w Łodzi przy ulicy Sosnowej 9, a w sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  p. Januszem Brzozowskim wysyłając wiadomość na adres e-mail: odo@muzyczna-sosnowa.pl

  Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania prawa do kształcenia się, a w szczególności do udokumentowania przebiegu nauczania.

  Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. a i c  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE czyli realizacja obowiązków prawnych, a w przypadku wizerunku zgoda osoby której dane dotyczą lub opiekuna prawnego.

  Dane mogą być ujawniane podmiotom, które mają do nich prawo dostępu (np. Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej) i sporadycznie uzyskującym do nich dostęp np. w związku z aktualizacją oprogramowania wykorzystywanego w placówce.

  Osoby, których dane dotyczą lub ich opiekunowie prawni mają prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą, sprostowania danych lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne dla spełnienia wymogów prawa, w tym: Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, Rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych oraz Rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

  Brak tych danych uniemożliwiałby osiągnięcie celu przetwarzania w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

  W odniesieniu do danych uczniów nie ma miejsca automatyczne podejmowanie decyzji.