Deklaracja dostępności cyfrowej

Historia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st.
im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

Deklaracja dostępności Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. H. Wieniawskiego w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22
szkola

Deklaracja dostępności Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. H. Wieniawskiego w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Na stronie brakuje alternatywnych opisów zdjęć.
 • Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany.
 • Nie działają niektóre skróty klawiaturowe.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: p. Anna Bernat.
 • E-mail: sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
 • Telefon: (+42) 684 63 84

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi
 • Adres: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Wieniawskiego ul. Sosnowa 9, 93-102 Łódź
  E-mail: sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
 • Telefon: (+42) 684 63 84

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.