• (+42) 684 63 84, 681 15 68/69
 • sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
 • ul. Sosnowa 9, Łódź 93-102
 • Deklaracja dostępności cyfrowej

  Historia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st.
  im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

  Deklaracja dostępności Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. H. Wieniawskiego w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22
  szkola

  Deklaracja dostępności Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi
  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. H. Wieniawskiego w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

  Status pod względem zgodności z ustawą
  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   

  Treści niedostępne

  • Na stronie brakuje alternatywnych opisów zdjęć.
  • Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
  • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany.
  • Nie działają niektóre skróty klawiaturowe.

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: p. Anna Bernat.
  • E-mail: sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
  • Telefon: (+42) 684 63 84

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi
  • Adres: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Wieniawskiego ul. Sosnowa 9, 93-102 Łódź
   E-mail: sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
  • Telefon: (+42) 684 63 84

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.